Aj my sme tam boli…

Aj my sme tam boli…

Každoročne Veľkonočné tojdnie začína svätou omšou nazývanou Missa Chrismatis, omšou svätenia olejov. Ani tohto roku to nebolo inak. Kňazi sa stretli na Zelený štvrtok, okolo jedného oltára so svojim biskupom pri Eucharistickej slávnosti. Tak to bolo aj v našej arcidiecéze. Rovnako ako každý rok. V niečom to bolo tohto roku inak. Inak to bolo možno pre tých, čo sa zúčastnili tejto slávnosti prvýkrát. Pre našu farnosť to bolo iné v tom, že sme boli priamo zainteresovaní.   Vďaka nášmu bohoslovcovi Dávidovi sme boli jedni z tých, čo niesli obetné dary. My, znamená dvaja mladí z našej farnosti. Na fotografii ste si už určite všimli, že boli nimi Natálka Triščová a Janík Juda. Tešíme sa, lebo aj takéto malé radosti sú mnohokrát začiatkom niečoho veľkého.

Otec arcibiskup sa v homílii zvlášť prihováral kňazom a zasväteným. Nezabudol ani laikov. Toto sú slová, ktoré adresuje každému veriacemu:

Drahí bratia a sestry!

Pomôžte nám! (kňazom) Buďte s nami v modlitbe i službe. Spolupracujte, povzbudzujte, dvíhajte naše pomazané ruky, aby sme si viac vážili svoje povolanie k hlbšiemu zjednoteniu s Ježišom a k obetavej službe. Žiadajte od nás Krista, pýtajte si silu požehnania, krásu modlitby a chuť večnosti. A nadovšetko, vy sa veľa modlite za nás, svojich kňazov! Proste Pannu Máriu, Matku kňazov, nech nás prijme do prečistého Srdca a vyprosí nám radosť z povolania, aby nás nikdy neovládla chuť rezignovať, ale naopak, stále napredovať. AMEN

 

Share this post