Author - Pavol Elias

Ďakujeme!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa „nebáli“ a prišli 13. januára na našu faru. V piatok trinásteho sa tu zišlo 42 obetavých ľudí, ktorí neváhali a darovali najvzácnejšiu tekutinu. Vďaka patrí  pravidelným darcom, nielen za účasť, ale aj za osvetu. Veď práve vďaka nej sa ich  rady rozšírili o prvodarcov rôznych vekových kategórií, zvlášť takých, ktorí dovŕšili vek potrebný na darovanie krvi len pred niekoľkými týždňami. Opäť tu vládla príjemná atmosféra, ktorú umocňovali dobroty napečené našimi šikovnými gazdinkami.  Príďte zase! Ďakujeme!
Čítať ďalej...

Požehnané sviatky

„Pravé Svetlo,

ktoré osvecuje každého človeka prišlo na svet.“

Jn1,9

Vtomto čase pološera a polotmy,

kde ľuďom veľa nádej nevraví,

nech každému zažiari pravé Svetlo,

osvetlí cestu životom

a privedie každú životnú situáciu

do úspešného konca!

Nech každý z nás sme svetlom

jeden pre druhého nielen v tieto sviatočné dni,

ale každý deň budúceho roka.

Čítať ďalej...

Privítali sme bl. sr. Zdenku

U nás vo farnosti sa opäť niečo dialo. V sobotu, prvú sobotu ružencového mesiaca októbra, sme v našej farnosti privítali rehoľné sestričky z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. Boli medzi nimi aj naše rodáčky – sr. Benjamína, sr. Kolumbana, sr. Tadea, aj najmladšia sr. Mária Magdaléna. Neprišli iba tak, na obyčajnú návštevu.  Sestričky nám priniesli do našej farnosti, do nášho farského kostola, relikviár s relikviami bl. sr. Zdenky, prvej blahoslavenej Slovenky.

Program začal v sobotu o18:00 ružencom s meditáciami  bl. sr. Zdenky. Počas soboty a nedele cez videoprojekciu a pásmom slova  a piesní nám priblížili aspoň čiastočný obraz o  jej vysokom duchovnom profile.

Okrem relikvií sv. Kríža, máme už v našej farnosti aj relikvie bl. sr. Zdenky. Nech táto blahoslavená aj nám pomáha dosahovať ideál svätosti, po ktorom sama  túžila do konca svojho života. Nedovoľme, aby  relikviáre boli iba ozdobou našich kostolov, ale aby sme sa aj prostredníctvom nich dokázali viac priblížiť k Bohu.

Pán Boh zaplať sestričkám, duchovným otcom, ale aj všetkým, ktorí pomohli pri príprave tejto slávnosti!

Čítať ďalej...

Sestry Congregatio Jesu o sebe

V prvom rade by sme sa chceli všetkým srdečne poďakovať za privítanie v Jarovnickej farnosti. Obzvlášť sa chceme poďakovať za svätú omšu, ktorou sme mohli spoločne prežívať prítomnosť Ježiša Krista v našich životoch a práve ňou tak začať naše pôsobenie medzi Vami.

Dovoľte nám, aby sme Vám v nasledujúcich riadkoch aspoň v krátkosti predstavili spiritualitu našej kongregácie a našu zakladateľku.

Naša zakladateľka, Mária Wardová (r. 1585 – 1645) bola nezlomná, pevná, pravdivá a cieľavedomá žena, ktorá sa narodila na prelome 16. a 17. storočia, v čase prenasledovania Katolíckej cirkvi v Anglicku. Pochádzala zo starej vidieckej šľachtickej rodiny, ktorá v ťažkých časoch prenasledovania zostala verná katolíckej viere. Svedectvo a vernosť rodiny bolo pre Máriu základom jej pevnej viery. Pre vieru u nej nebola nijaká obeť priveľkou, či šlo o službu, majetok, osobnú slobodu alebo o život.

Mária chcela prežiť svoj život čo najlepšie. V modlitbe hľadala, čo si Boh pre ňu pripravil a po dlhom hľadaní sa rozhodla úplne zasvätiť svoj život Bohu. Preto opustila svoju vlasť a  na pevnine (v katolíckom Flámsku) vstúpila do najprísnejšieho kláštora. Ale Boh jej ukázal inú cestu. Vo veku 26 rokov sa Mária vo vnútornom zážitku dozvedela, že má opustiť kontemplatívny kláštor a zriadiť ženskú spoločnosť podľa spôsobu života jezuitov. Nebola to jednoduchá úloha, pretože v tom čase boli zasvätené ženy iba v uzatvorených kláštoroch a venovali sa kontemplatívnemu spôsobu života. Mária Wardová spolu s niekoľkými spoločníčkami začala novú formu rehoľného života. Cieľom novej spoločnosti bola služba viere priamo medzi ľuďmi, najmä prostredníctvom výchovy dievčat (školy pre dievčatá, internáty, vyučovanie rôznych predmetov na školách a univerzitách), ale aj cez pastoráciu (duchovné cvičenia a doprevádzanie, príprava k sviatostiam a pod.) a pomoc v sociálnej a charitatívnej oblasti (služba chudobným, starým a chorým, služba na misiách a pod.). Myslela v prvom rade na rozširovanie viery a pomoc ľuďom v kresťanskom živote. Nemala v úmysle založiť celosvetový inštitút, akým sme dnes. Blahoslavený Ján Pavol II. o nej povedal: „Ako mnohí iní vzorní a svätí kresťania minulosti i Mária Wardová prekročila úzke hranice svojho vlastného národa a rozvinula plodné účinkovanie aj v iných kultúrach a jazykoch, kde sa mohlo neúnavne sprostredkovať Kristovo posolstvo.“ Sestry Congregatio Jesu (podľa svojej zakladateľky ľudovo nazývané „anglické panny“) dnes pôsobia v mnohých krajinách, na všetkých kontinentoch sveta, okrem Austrálie (Kórea, India, Stredná a Južná Amerika, Izrael, Afrika, Čína, Európa, Rusko).

Mária Wardová prišla spolu s prvými sestrami aj na územie dnešného Slovenska a to ešte v roku 1628 na pozvanie ostrihomského arcibiskupa Pazmánya, kde v Bratislave založila školu pre dievčatá. Dejiny sestier CJ na Slovensku pokračovali ďalej pozvaním košického biskupa, Dr. Konštantína Schustera, ktorý v r. 1882 pozval sestry do Prešova, kde založili dievčenskú školu a internát. Od vtedy sestry Congregatio Jesu pôsobili a pôsobia na Slovensku v mnohých mestách a dedinách, a to v rôznych službách v pastorácii, školách, zdravotníctve a v sociálnej a charitatívnej činnosti (Bratislava, Skalica, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Zborov, Bardejov, Prešov, Košice, Stará Ľubovňa, Ružomberok, Lučenec a od 1.9. 2011 aj v Jarovniciach). Okrem toho pôsobia slovenské sestry CJ aj v Čechách, v Nemecku, v Taliansku, v Jeruzaleme, na Ukrajine a v Rusku.

Veríme, že Boh bude sprevádzať naše kroky a náš úmysel slúžiť Jemu a Vám najlepšie ako vieme. Modlíme sa za Vás a prosíme, aby ste sa modlili aj Vy za nás. Spoločne nás spája viera, Kristus a modlitba. Nech nás teda Panna Mária vezme všetkých pod svoj ochranný plášť! A v duchu našej zakladateľky, ktorá vždy hovorievala, aby sme sa neuspokojili ničím, čo je menej ako Boh, Vám všetkým vyprosujeme, aby sa On stal stredom a zmyslom Vášho života a aby Vás všetkých požehnával.

Sestry Congregatio Jesu – sr. Xaveria, sr. Silvia  a sr. Ráchel

Čítať ďalej...