ĎAKUJEME

ĎAKUJEME

Milý náš pán kaplán!

Aj keď všetci vieme, že táto chvíľa raz musela prísť, a vy meníte pôsobisko pastorácie, bude pre nás ťažké rozlúčiť sa.

Dovoľte pri tejto príležitosti pár slov vďaky.

Pôsobili ste v našej farnosti od roku 2012 v poradí ako ôsmy kaplán. Boli ste súčasťou nášho farského spoločenstva päť rokov, a preto sa Vám chceme všetci poďakovať za roky Vašej práce nielen po duchovnej stránke. Zo srdca Vám ďakujeme za pomoc pri všetkých aktivitách a prácach, ktoré naša farnosť konala a nutne potrebovala, za Vašu ochotu a pomoc pri úpravách a opravách všetkých kostolov našej farnosti a fary, za Váš čas, ktorý ste venovali deťom, mladým a všetkým členom farnosti, za všetky púte a výlety, ktoré ste spolu s pánom farárom organizovali, a tak spestrili a ponúkli možnosť cestovať našim farníkom na nádherné pútnické miesta.

Vaše povolanie je ťažké, veľmi zodpovedné a dôležité pri výchove a duchovnom pôsobení na človeka, na ľudí, na veriacich. Vo svojej činnosti v Jarovniciach ste boli pre nás všetkých, nielen  radcom, liečiteľom, učiteľom, ale aj vychovávateľom, či kritikom. Ďakujeme za Vaše cenné rady, kázne a zamyslenia, ktoré nás nielen povzbudili, ale taktiež nás prinútili zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami kresťanského života. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za všetky sviatosti,   ktoré  ste   v našej  farnosti   vyslúžili, od

sviatosti krstu našich najmenších, cez sviatosť zmierenia, Eucharistie, manželstva, až po sviatosť pomazania chorých. Ďakujeme za Vaše činnosti pri formovaní našich mladých a ich príprave na prijatie sviatosti birmovania.

Osobitná vďaka Vám patrí za prácu a aktivity v rómskej osade, kde bola Vaša činnosť  rovnako potrebná a dôležitá. Ďakujeme za rómskych miništrantov a čas, ktorý ste im venovali, za mladých z rómskej osady a dediny a za športové utorky s nimi,  ale taktiež za deti z rómskej osady, ktoré ste neúnavne formovali v základnej škole celých 5 rokov.

V novom pôsobisku Vám chceme zaželať veľa síl a zdravia, najmä veľa milostí a darov Ducha Svätého, ochranu Panny Márie – Matky Božej a Božieho požehnania. Zachovajte si silnú a pravú vieru vo Vašej ďalšej pastoračnej službe.

Milý pán kaplán, ešte raz Vám za všetkých farníkov zo srdca ďakujeme a nech Vám tú všetku prácu náš dobrotivý a milosrdný Pán Boh odplatí.

                                                                                                                                                                                                                     vďační veriaci

Share this post