POKRSTENÍ A POSLANÍ

POKRSTENÍ A POSLANÍ

    Cirkev na celom svete začala 1. októbra 2019 sláviť Mimoriadny misijný mesiac – október 2019. Jeho slávenie zvolal pápež František. Vo svojom posolstve k Svetovému dňu misií 2019 píše ako je dôležité obnoviť misionárske úsilie Cirkvi, dať silnejší evanjeliový dôraz na jej poslanie ohlasovať a prinášať svetu spásu umučeného a vzkrieseného Ježiša Krista.

     Slávenie tohto mesiaca nám v prvom rade pomôže znovu nájsť misijný zmysel nášho spojenia s Ježišom Kristom vo viere, ktorú sme v krste dostali ako nezaslúžený dar. To, že prináležíme Bohu ako jeho deti, nikdy nie je len individuálnou záležitosťou, ale vždy ide o cirkevnú skutočnosť: zo spoločenstva s Bohom – Otcom, Synom a Duchom Svätým – sa rodí nový život, na ktorom máme účasť spolu s mnohými inými bratmi a sestrami. A tento Boží život je bohatstvom, ktoré treba ďalej darovať, deliť sa oň a hlásať ho: to je zmysel misií. Zadarmo sme tento dar dostali a zadarmo sa s ním podeľme s každým (porov. Mt 10, 8), nikoho nevylučujúc. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, keď spoznajú pravdu a zakúsia jeho milosrdenstvo prostredníctvom Cirkvi, univerzálnej sviatosti spásy (porov. 1 Tim 2, 4; 3, 15; Druhý vatikánsky koncil, dogmatická konštitúcia Lumen gentium, 48).

     Toto misijné poslanie sa nás osobne dotýka: ja som vždy misiou ty si vždy misiou; každý pokrstený a pokrstená je misiou. Kto miluje, je vždy v pohybe;  je hnaný von zo seba, je priťahovaný a priťahuje druhých, daruje sa druhému a buduje vzťahy plodiace život. Pokiaľ ide o Božiu lásku, nikto nie je neužitočný či bezvýznamný. Každý z nás je misiou vo svete, pretože každý z nás je plodom Božej lásky.

Buďme nielen prijímatelia, ale i hlásatelia misijných myšlienok. Pridajte sa k nám šírením misijného odkazu.

Misionári verbisti na tento mesiac vytvorili krátke zamyslenia na každý deň mesiaca október a obrázky s myšlienkami pápeža Františka na tému misie.

Stiahnuť si ich môžete i na tejto internetovej stránke:

https://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/
Prosíme Vás, ak máte kontá na FB alebo INSTAGRAME, pomôžte im šíriť obrázky s myšlienkami, nech sa čo najviac ľudí pripojí k modlitbe za misijné dielo Cirkvi.

Share this post