Sestry Congregatio Jesu o sebe

Sestry Congregatio Jesu o sebe

V prvom rade by sme sa chceli všetkým srdečne poďakovať za privítanie v Jarovnickej farnosti. Obzvlášť sa chceme poďakovať za svätú omšu, ktorou sme mohli spoločne prežívať prítomnosť Ježiša Krista v našich životoch a práve ňou tak začať naše pôsobenie medzi Vami.

Dovoľte nám, aby sme Vám v nasledujúcich riadkoch aspoň v krátkosti predstavili spiritualitu našej kongregácie a našu zakladateľku.

Naša zakladateľka, Mária Wardová (r. 1585 – 1645) bola nezlomná, pevná, pravdivá a cieľavedomá žena, ktorá sa narodila na prelome 16. a 17. storočia, v čase prenasledovania Katolíckej cirkvi v Anglicku. Pochádzala zo starej vidieckej šľachtickej rodiny, ktorá v ťažkých časoch prenasledovania zostala verná katolíckej viere. Svedectvo a vernosť rodiny bolo pre Máriu základom jej pevnej viery. Pre vieru u nej nebola nijaká obeť priveľkou, či šlo o službu, majetok, osobnú slobodu alebo o život.

Mária chcela prežiť svoj život čo najlepšie. V modlitbe hľadala, čo si Boh pre ňu pripravil a po dlhom hľadaní sa rozhodla úplne zasvätiť svoj život Bohu. Preto opustila svoju vlasť a  na pevnine (v katolíckom Flámsku) vstúpila do najprísnejšieho kláštora. Ale Boh jej ukázal inú cestu. Vo veku 26 rokov sa Mária vo vnútornom zážitku dozvedela, že má opustiť kontemplatívny kláštor a zriadiť ženskú spoločnosť podľa spôsobu života jezuitov. Nebola to jednoduchá úloha, pretože v tom čase boli zasvätené ženy iba v uzatvorených kláštoroch a venovali sa kontemplatívnemu spôsobu života. Mária Wardová spolu s niekoľkými spoločníčkami začala novú formu rehoľného života. Cieľom novej spoločnosti bola služba viere priamo medzi ľuďmi, najmä prostredníctvom výchovy dievčat (školy pre dievčatá, internáty, vyučovanie rôznych predmetov na školách a univerzitách), ale aj cez pastoráciu (duchovné cvičenia a doprevádzanie, príprava k sviatostiam a pod.) a pomoc v sociálnej a charitatívnej oblasti (služba chudobným, starým a chorým, služba na misiách a pod.). Myslela v prvom rade na rozširovanie viery a pomoc ľuďom v kresťanskom živote. Nemala v úmysle založiť celosvetový inštitút, akým sme dnes. Blahoslavený Ján Pavol II. o nej povedal: „Ako mnohí iní vzorní a svätí kresťania minulosti i Mária Wardová prekročila úzke hranice svojho vlastného národa a rozvinula plodné účinkovanie aj v iných kultúrach a jazykoch, kde sa mohlo neúnavne sprostredkovať Kristovo posolstvo.“ Sestry Congregatio Jesu (podľa svojej zakladateľky ľudovo nazývané „anglické panny“) dnes pôsobia v mnohých krajinách, na všetkých kontinentoch sveta, okrem Austrálie (Kórea, India, Stredná a Južná Amerika, Izrael, Afrika, Čína, Európa, Rusko).

Mária Wardová prišla spolu s prvými sestrami aj na územie dnešného Slovenska a to ešte v roku 1628 na pozvanie ostrihomského arcibiskupa Pazmánya, kde v Bratislave založila školu pre dievčatá. Dejiny sestier CJ na Slovensku pokračovali ďalej pozvaním košického biskupa, Dr. Konštantína Schustera, ktorý v r. 1882 pozval sestry do Prešova, kde založili dievčenskú školu a internát. Od vtedy sestry Congregatio Jesu pôsobili a pôsobia na Slovensku v mnohých mestách a dedinách, a to v rôznych službách v pastorácii, školách, zdravotníctve a v sociálnej a charitatívnej činnosti (Bratislava, Skalica, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Zborov, Bardejov, Prešov, Košice, Stará Ľubovňa, Ružomberok, Lučenec a od 1.9. 2011 aj v Jarovniciach). Okrem toho pôsobia slovenské sestry CJ aj v Čechách, v Nemecku, v Taliansku, v Jeruzaleme, na Ukrajine a v Rusku.

Veríme, že Boh bude sprevádzať naše kroky a náš úmysel slúžiť Jemu a Vám najlepšie ako vieme. Modlíme sa za Vás a prosíme, aby ste sa modlili aj Vy za nás. Spoločne nás spája viera, Kristus a modlitba. Nech nás teda Panna Mária vezme všetkých pod svoj ochranný plášť! A v duchu našej zakladateľky, ktorá vždy hovorievala, aby sme sa neuspokojili ničím, čo je menej ako Boh, Vám všetkým vyprosujeme, aby sa On stal stredom a zmyslom Vášho života a aby Vás všetkých požehnával.

Sestry Congregatio Jesu – sr. Xaveria, sr. Silvia  a sr. Ráchel

Share this post